Odwiedź stronę internetową naszej gminy: www.przysucha.umig.gov.pl

Naszym CELEM jest:

Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu.

Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy oraz powiatu a zasłużonych na innym terenie
...

>> więcej

szukaj

towarzystwo kulturalne im oskara kolberga

(48) 675 22 20

Do pobrania regulamin konkursu w formacie PDF

Konkurs fotograficzny na widokówkę:
„Przysucha – najpiękniejsze zakątki.”
Celem konkursu jest przedstawienie w formie widokówki najpiękniejszych zakątków naszego miasta i okolic.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kulturalne
im. Oskara Kolberga w Przysusze

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez podziału na kategorie wiekowe
3. Prace powinny nawiązywać do tematu konkursu oraz przedstawiać końcowy projekt widokówki (np. zdjęcie + tekst, kompozycja kilku zdjęć itp.)
4. Prace nie mogą zawierać treści obraźliwych
5. Prace musza być autorstwa osoby biorącej udział w konkursie
6. Każdy autor może przedstawić maksymalnie 3 prace
7. Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora, tj. Przysucha ul. Radomska 9
8. Prace należy dostarczyć na nośniku cyfrowym w formie pliku JPG, TIFF lub BMP w jak najwyższej rozdzielczości wraz z oświadczeniem o treści jak w załączniku
9. Składane prace powinny dodatkowo zawierać dane autora: - imię i nazwisko - wiek - adres zamieszkania - telefon kontaktowy
10. Termin składania prac do 31 sierpnia 2012 r. na adres: Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, ul. Radomska 9, 26-400 Przysucha (lub pod tym samym adresem w Bibliotece Publicznej w Przysusze)
11. Złożenie prac jest jednoczesnym przekazaniem wszelkich praw autorskich na rzecz organizatora konkursu
12. Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny prac
13. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji oraz publikacji nadesłanych prac
14. Organizator przewiduje nagrody finansowe dla autorów najlepszych prac
15. Organizator zorganizuje wystawę najciekawszych prac zgłoszonych do konkursu
16. Organizator przewiduje wydanie najciekawszych prac w formie widokówki
17. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu
18. W przypadku niewielkiego zainteresowania konkursem organizator zastrzega sobie prawo do jego odwołania

 

Załącznik

OŚWIADCZENIE
w sprawie przeniesienia autorskich praw majątkowych na Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze w związku z organizowanym przez Towarzystwo konkursem „Przysucha – najpiękniejsze zakątki”

Ja /imię i nazwisko/ ............................................. zamieszkała/y w ............................................. /kod pocztowy/ ................................................. ulica ........................................................... /PESEL/ ....................................................... legitymująca/y się ...................................... /seria i numer DO lub paszportu/
oświadczam, że:

1. jestem autorem/opiekunem prawnym zdjęć, przekazanych w ramach konkursu na projekt widokówki „Przysucha – najpiękniejsze zakątki”, organizowanego przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze;
2. wyłącznie mi, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do dzieła określonego w pkt.1, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe;
3. dzieło zostało stworzone przeze mnie bez udziału osób trzecich oraz nie zaciągnąłem do dnia dzisiejszego jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały moje prawo do przeniesienia przysługujących mi praw na Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze:
4. dzieło stanowi w całości utwór oryginalny, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolne od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania dzieła;
5. przenoszę autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania projektem na wszystkich polach eksploatacji oraz zezwalam na wykonywanie przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze autorskich praw zależnych;
6. przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydania, rozpowszechniania, powielana, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, technika reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrowa za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji na gruncie wszystkich pól eksploatacji
7. Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze będzie uprawnione do udzielenia licencji osoby trzecim na korzystanie z praw do dzieła oraz zbycia majątkowych praw autorskich;
8. przekazane przeze mnie projekty, które nie zostały wybrane w wyniku konkursu nie podlegają zwróceniu i mogą pozostać w siedzibie Organizatora;
9. znana jest mi treść regulaminu Konkursu, o którym mowa w pkt. 1; Oświadczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w związku z realizacją niniejszego oświadczenia przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze, zobowiązując się dobrowolnie zaspokoić wszelkie ewentualne roszczenia wynikłe z tego tytułu.

Przysucha, dnia ............................................. 2012 roku ............................................. czytelny podpis autora ......................... czytelny podpis składającego oświadczeni

Do pobrania regulamin konkursu w formacie PDF

LOSOWE ZDJĘCIE

JAK DO NAS TRAFIĆ?

mapa przysucha kliknij na mapę aby powiększyć
finansowanie strony

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

© 2020 Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga |

Projekt i wykonanie: Agencja Zarządu Nieruchomości i Rozwoju Regionalnego
m.ostrowska